لوازم موجود در این قسمت برای استفاده در تبدیل بکلایت به مادام العمر کاربرد دارد