آدرس فروشگاه :

تهران

شهر قدس – خیابان ابوذر- خیابان نسترن – پلاک 89  – انبار و فروشگاه قطعات الکترونیک شرکت رومشکان صنعت پویا

کدپستی:3751137554

تلفن تماس: 46870301-021

دفتر مرکزی(تماس و مکاتبات):

تهران

شهرقدس -بلوار شورا (30متری شهدا) -خیابان قهرمان محمد زاده-شرکت رومشکان صنعت پویا

تلفن تماس: 46870301-021

تلفن همراه:  09191196487

کدپستی:        3751939581